Kadınlar hep birlikte haykırdı!

Aralarında Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), kadın meclisleri, bağımsız kadın inisiyatifleri ve kadın kooperatiflerinin de bulunduğu Edirne’den Kars’a Türkiye genelindeki 152 dernek ve sivil toplum örgütü, haklarından da mücadelelerinden de vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Kadınlar hep birlikte haykırdı!

Ortak açıklama yapan kadın inisiyatifleri, şu görüşlere yer verdi:

“Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık.

Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:

1841- Kadı önünde evlenme hakkı, 1845- Köle-cariye satın alma yasağı, 1856- Kızlara mirastan hak verilmesi, 1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmenokullarının açılması, 1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması, 1926- Medeni Kanun, 1930 ve 1934- Seçme ve seçilme hakkı, 1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması, 1990, 1991- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın kurulması, 1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320), 2001, 2004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler, 2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun, 2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu kurulması, 2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu, 2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması 2011 ve 2015 - Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi, 2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284), 2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak konusundaki, kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) kurulması...
ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI…

Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık,

sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir

banner625
sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık. Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneğikadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır. Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen

kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.

Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz.

Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız. Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim ve dayanışma ile diyoruz ki haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!” 

Bildiriye imza koyanlar

1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM) 2. Adana Kadın Platformu 3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği 4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği 5. Antakya Kadın Dayanışması 6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu 7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu 8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 9. Antalya Nar Kadın Dayanışması 10. Atakent Kadın Meclisi 11. Aydın Kadın Efeler Derneği 12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi 13. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin) 14. Barış için Kadın Girişimi 15. Başkent Kadın Platformu Derneği 16. Batman Helkis Kadın Platformu 17. Bayan Yanı 18. BEKEV-İzmir 19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi 20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu 21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi 22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER) 24. ÇEKEV-İzmir 25. Çiğli Kadın Platformu 26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi 27. Demir Leblebi Kadın Derneği 28. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği 29. Deriteks Sendikasından Kadınlar 30. Dicle Amed Kadın Platformu 31. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği 32. Dikili Kadın Platformu 33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları 34. DİSK Kadın Komisyonu 35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD) 36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu 37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) 38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi 39. Ege Kadın Buluşması 40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV) 41. Ekmek ve Gül 42. Engelli Kadın Derneği 43. Erktolia 44. Eşit Yaşam Derneği 45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu) 46. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu 47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 48. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) - Adana 49. Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri 50. Feminerva Dergi 51. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği 52. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği 53. Filmmor Kadın Kooperatifi 54. Foça Barış Kadınları 55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi 56. Genel-İş Sendikası’ndan Kadınlar 57. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği 58. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu 59. Giresun KESK Kadın Komisyonu 60. Günebakan Kadın Derneği (Mersin) 61. İlerici Kadınlar Meclisi 62. İmece-Der’li kadınlar 63. İmece Kadın Dayanışma Derneği 64. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu 65. İnşaat ve Kadın Derneği 66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu 67. İstanbul Dayanışma Platformu 68. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu 69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) 70. İzmir Amargi 71. İzmir Kadın Dayanışma Derneği 72. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi 73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle) 74. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 75. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği 76. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı 77. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) 78. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara 79. Kadın Çalışmaları Derneği 80. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 81. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 82. Kadın Dayanışma Vakfı 83. Kadın Emeği Kolektifi 84. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 85. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri 86. Kadın Meclisleri 87. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir 88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği) 89. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği 90. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri 91. Kadın Partisi 92. Kadın Yazarlar Derneği 93. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 94. Kampüs Cadıları 95. Kaos GL 96. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum 97. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun 98. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon 99. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği 100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER) 101. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi 102. Kazdağlı Kadınlar 103. KAZETE 104. KAZETE-DER 105. KESK Kadın Meclisi 106. Kırkyama Kadın Dayanışması 107. Kırmızı Biber Kadın Derneği 108. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu 109. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi 110. Koza Kadın Derneği 111. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması 112. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği 113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği 114. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 115. Mor Dayanışma 116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 117. Muğla Emek Benim Kadın Derneği 118. Muğla Karya Kadın Derneği 119. Nar Kadın Dayanışması 120. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi 121. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği 122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği 123. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği 124. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi 125. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği 126. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA) 127. Sosyalist Kadın Meclisleri 128. Şahmeran Kadın Platformu 129. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 130. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu 131. TJA – Tevgera Jinen Azad 132. Trabzon Cazıları 133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi 134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 135. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi 136. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi) 137. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri 138. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 139. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi) 140. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 141. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp) 142. Uçan Süpürge Vakfı 143. Umutlu Kadınlar 144. VAKAD’lı Kadınlar 145. Van Ahtamar Kadın Platformu 146. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKAKOOP) 147. Yaşam Kadın Merkezi Derneği 148. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 149. Yeniyol’dan Kadınlar 150. Yeryüzü Kadınları – İzmir 151. Yoğurtçu Kadın Platformu 152. Zeytin Kadın Kooperatifi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
cyberturk.biz